INDECT          FACE          COMMEND          KEYPROCESSOR          SIQURA           COMINFO

banner

بانک ها و موسسات مالی

 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، به عنوان یکی از معتبر ترین و حساس ترین مشتریان بتیس محسوب می شوند و خدمات رسانی به این نهاد ها از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار است .

همانطور که مشاهده می فرمایید ، مجموعه بتیس توانسته اعتماد بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را در زمینه های مختلف از قبیل سیستم های کنترل ترددی و درب اتوماتیک ، دوربین های مدار بسته و سیستم های هوشمند ، به خود جلب نماید و این امر برای این مجموعه ، افتخار بزرگی محسوب می گردد . 

توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پرو...
توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پرو...
توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می گیرد توضیحات این پروژه اینجا قرار می ...