FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی

  • کارفرما: بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آبان 1388
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی یکی از بزرگترین بیمارستانهای قلب در آسیا به شمار می رود . این بیمارستان در سال 1353 با گنجایش 400 تخت افتتاح شده است. مجموعه بتیس مفتخر می باشد تا کنون بیش از 30 دستگاه درب اتوماتیک کشویی و بازویی در این مرکز طراحی ، نصب و راه اندازی نموده است.
بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی