مراکز تجاری و اداری

تِم پارک آبی اوشن به مساحت ۵٬۶ هکتار در جزیره کیش، ایران بنا شده‌است. این پارک آبی، اولین تم پارک آبی ایران و نیز اولین پارک آبی روباز ایران است که بر اساس داستان راز قلعه خورشید طراحی شده‌است. این پارک در ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ افتتاح شده‌است و دارای ۱۳ راید، ۴ استخر شنا و یک اسپا، بعلاوه دو رستوران، چهار نوشیدنی فروشی و دو منطقه خرید است. تِمینگ تِم پارک آبی اوشن تحت نظارت احمد جعفری نژاد صورت گرفته‌است که از مشاهیر NFFC دیزنی است. این پارک آبی دارای برخی ویژگی منطقه ای و محلی منحصر به فرد است. از آنجایی که اوشن در منطقه ای عمدتاً مسلمان‌نشین بنا شده‌است برای بانوان روزهای مخصوصِ جدا ارائه می‌کند، که این به ویژه برای کشورهای عرب منطقه بسیار مناسب است. تِم پارک آبی اوشن همچنین دارای یکی از بلندترین سرسره‌های منطقه است؛ سرسره پیچالوپ که ارتفاعی ۲۴ متری دارد. در این مجموعه بسیار بزرگ و جذاب شرکت بتیس، با فروش و نصب 21 سیستم درب اتوماتیک کشویی خدمات خود را ارائه داده است.

مجتمـع تجـارى ادارى معیـن مال (شـهاب) در اسـفند مـاه سـال 1389 در زمینى طبقه تجارى و طبقه پارکینـگ و 4 بـه مسـاحت تقریبى 6550 مترمربع با سـاختار 5 طبقـه ادارى شـروع شـد. پـروژه شـهاب، نتیجـه مطالعـات اقتصـادى و امـکان 8 سـنجى شـرکت سـاختمانى بانـک ملـت و توافقـات حداکثـرى سـطح اشـغال بـا شهردارى منطقه بوده است. مســاحت کل پــروژه حــدود 61000 متــر مربــع شــامل پنــج طبقــه پارکینــگ از زیرزمیــن ششــم تــا زیرزمیــن دوم بــا ظرفیــت حــدود 800 پارکینــگ و چهــار طبقـه تجـارى از زیرزمیـن اول تـا طبقـه دهـم بـه مسـاحت مفیـد 10500 متـر مربــع و هشــت طبقــه ادارى از طبقــه چهــارم تــا طبقــه یازدهــم بــه مســاحت مفیـد تقریبـى 4600 متـر مربع مى باشـد و سـوپر مارکت هایپـر اسـتار در فضایى به مساحت تقریبى 2500 متر مربع در زیرزمین اول پروژه استقرار یافته است. بــا توجــه بــه نیــاز مدیــران معیــن مــال در جهــت حفــظ امنیــت مجتمــع، متخصصیـن بتیـس راهکارهـاى امنیتـى متناسـب بـا آن مجموعـه را بـه سـمع و نظـر مسـئولین مربوطـه رسـانده و موفـق بـه عقـد قـرارداد بـا آنـان شـدند. بـه همیـن جهـت وظیفـه طراحـى، تهیـه، نصـب و راه انـدازى سـامانه دوربین هـاى مداربسـته تحـت شـبکه، طراحـى، تهیـه، نصـب و راه انـدازى سـامانه مدیریـت هوشـمند پارکینـگ و تأمیـن، نصـب و راه انـدازى درب هـاى اتوماتیـک مجتمـع معیـن مـال بـه شـرکت بتیـس واگـذار گردیـد. کـه در ایـن راسـتا نزدیـک بـه1500 قطعـه تجهیـزات مدیریـت پارکینگ، 192 قطعـه تجهیزات دوربین مداربسـته و 20 دستگاه درب اتوماتیک نصب و راه اندازى شده است.

زمینی که مرکز تجاری نور تهران در آن احداث شده‌است، 10 هزار متر مربع مساحت دارد و زیربنای آن نیز 120 هزار متر مربع است. بنای این ساختمان ضد زلزله و مقام‌ در برابر برخی از دیگر بلاهای طبیعی ساخته شده‌است. یکی دیگر از موارد حائز اهمیت در حیطه معماری و مقاوم‌سازی این بنا، مجهز بودن تمامی طبقات آن به سیستم اعلام و اطفای حریق هوشمند است. به نحوی که ساختمان نور طالقانی را یکی از مقاوم‌ترین بناهایی می‌دانند که مجهز به امکانات مدرن و تجهیزات کامل آتشنشانی است. درباره مالک مجتمع تجاری نور تهران نیز باید گفت، اطلاعات منتشر شده، حاکی از آن است که این ساختمان به صورت سهام‌های مجزا متعلق به چندین بانک و چند تن از اشخاص حقیقی است. این مجتمع تجاری دارای 1037 واحد بوده و دارای 7 طبقه می باشد. در این مجوعه، شرکت بتیس با فروش و نصب 30 سیستم درب اتوماتیک کشویی خدمات خود را ارائه داده است.

مرکز خرید پالادیوم در زمینی به مساحت ۱۰.۰۰۰ متر مربع با زیربنایی به مساحت ۱۰۰.۰۰۰ متر مربع با ۱۳ طبقه در ضلع جنوبی، ۱۱ طبقه در ضلع شمالی و ۶ طبقه زیر همکف در منطقه زعفرانیه تهران ساخته شده‌است. مجموعه بتیس همکاری خود را در سال 1390 با این مجموعه آغاز نمود و موفق به طراحی و اجرای 60 دستگاه درب اتوماتیک کشویی جهت ورودی های اصلی و طبقات این مرکز خرید گردید .
 
مرکز خرید تیراژه 2 در سال 1392 توسط شرکت تیراژه گستر کیش در قلب منطقه 7 تهران فعالیت خود را آغاز نمود و مجموعه بتیس در سال 1394 توانست قرارداد طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی سیستم درب های اتوماتیک این مجموعه را امضا و و در همان سال اجرا و تحویل نماید .
 
برج رز میرداماد با بهره گیری از ظرفیت های نوین مهندسی و مطابق با تکنولوژی روز صنعت ساختمان، در زمینی به مساحت 3100 متر مربع با زیربنای 34228 مترمربع و در 20 طبقه احداث گردیده است. شرکت بتیس افتخار نصب دو دستگاه سیستم درب تمام اتوماتیک گردان 2 بال با قطر 4200 میلی متر و همچنین کلیه درب های اتوماتیک کشویی را در سال 1387 داشته است.