قراردادهای پشتیبانی

بتیس برای دوران پس از گارانتی ، دو نوع قرارداد خدماتی استاندارد ارائه می دهد و هرکدام از آنها می تواند به گونه ای تنظیم شود که متناسب با نیازهای ویژه شما باشد .

قرارداد کامل

با عقد این قرارداد ، کلیه هزینه ها از جمله سرویس و نگهداری ادواری ، ایاب و ذهاب، تعمیرات در هنگام اعلام خرابی و تعویض قطعات ، توسط شرکت پوشش داده می شود و تمام خدمات ، مشابه با دوران گارانتی ارائه می گردد .
طبیعتاً در پروژه های بزرگ ، به تعداد لازم ، نیروی متخصص بصورت مستقر در محل حضور خواهند داشت .
مدت زمان این قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی ، یکساله بوده و قابل تمدید می باشد .

قرارداد جامع

چنانچه این قرارداد منعقد گردیده باشد ، سرویس و نگهداری ادواری و هزینه ایاب و ذهاب و تعمیرات در هنگام اعلام خرابی ، کلاً به عهده شرکت بوده و کارفرما صرفاً هزینه قطعات مصرفی طی فاکتور ارائه شده را پرداخت می نماید.
طبیعتاً در پروژه های بزرگ ، به تعداد لازم ، نیروی متخصص بصورت مستقر در محل حضور خواهند داشت .
مدت زمان این قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی یک ساله بوده و قابل تمدید می باشد .